A A A K K K
для людей із порушенням зору
Кетрисанівська сільська територіальна громада
Кіровоградська область, Кропивницький район

Про відділ освіти Кетрисанівської сільської ради

Дата: 12.02.2024 14:54
Кількість переглядів: 51

 

Про відділ освіти Кетрисанівської сільської ради

 

1.Загальні положення

Відділ освіти Кетрисанівської сільської ради (скорочена назва Відділ), (далі – Відділ) є виконавчим органом Кетрисанівської сільської ради. Відділ утворюється рішенням Кетрисанівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області.

Відділ у своєї діяльності є підзвітним і підконтрольним Кетрисанівській сільській раді, а також підпорядкованим сільському голові та виконавчому комітету Кетрисанівської сільської ради. З питань здійснення делегованих повноважень Відділ підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Державного агенства земельних ресурсів України, наказами Фонду державного майна України, рішеннями сільської ради і виконавчого комітету, розпорядженням сільського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

Сільська рада створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими актами й іншими нормативними - і довідковими матеріалами, іншими посібниками, літературою, а також доступом до електронних інформаційних баз.

Положення про Відділ, структура та зміни до них затверджується рішенням Кетрисанівської сільської ради.

Відділ є юридичною особою. Відділ освіти, як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної Казначейської Служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Юридична адреса Відділу: Кіровоградська область, Кропивницький район, село Кетрисанівка, вул. Шкільна, 47.

 

2. Мета Відділу

Відділ створено з метою:

забезпечення на території Кетрисанівської сільської ради всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України а її європейського вибору;

здійснення Кетрисанівською сільською радою та її виконавчими органами повноважень у сфері освіти, наданих законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту” та іншими законодавчими актами.

 

3. Основні завдання та функції

Для досягнення мети Відділ у межах своїх повноважень вирішує такі завдання:

відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти, забезпечення якості освіти на території Кетрисанівської сільської ради, забезпечення доступності дошкільної, початкової та базової освіти, позашкільної освіти;

забезпечує доступність дошкільної та повної загальної середньої для всіх громадян, які проживають на відповідній території та вживає заходів для забезпечення потреби у дошкільній та позашкільній освіті;

сприяє отриманню державних гарантій та забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців);

забезпечує організацію методичного супроводу у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Кетрисанівської сільської ради;

створює умови для вдосконалення та підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Кетрисанівської сільської ради, забезпечує їх перепідготовку та атестації;

організовує фінансове та матеріально-технічне забезпечення підпорядкованих йому закладів освіти, у тому числі будівництва, реконструкції, ремонт будівель, споруд, приміщень, інших об'єктів закладів освіти, комплектування їх меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем у обсягах, які забезпечують надання освітніх послуг у відповідності до встановлених державних стандартів освіти;

планує та забезпечує розвиток мережі комунальних закладів дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти відповідно до потреб Кетрисанівської сільської ради, координує діяльність мережі;

здійснює підготовку проектів рішень Кетрисанівської сільської ради, її виконавчих органів і сільського голови щодо вирішення питань у сфері освіти;

здійснює інші повноваження та виконує завдання, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства;

відділ у межах своїх повноважень спрямовує підпорядкування, координує та контролює діяльність підрозділів безпосереднього підпорядкування, положення про які затверджуються наказом Відділу:

групи централізованого господарського обслуговування Відділу освіти Кетрисанівської сільської ради;

централізованої бухгалтерії Відділу освіти Кетрисанівської сільської ради.

 

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України та Статуті Кетрисанівської сільської ради;

забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства;

здійснювати контроль за дотримання фінансової дисципліни у підвідомчих закладах;

забезпечити контроль за дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.

 

3.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ:

порушує перед Кетрисанівською сільською радою питання про доцільність засновування, реорганізації або ліквідації закладів освіти;

закріплює територію обслуговування за закладами освіти, що забезпечують здобуття початкової та/або базової і повної загальної середньої освіти (крім випадків, встановлених спеціальними законами);

веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

забезпечує виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, молодіжної політики та спорту на території Кетрисанівської сільської ради;

організовує закупівлю товарів, робіт, послуг у підпорядкованих йому закладах освіти, у тому числі харчування дітей у закладах освіти;

організовує бухгалтерський облік та забезпечує своєчасне подання фінансової та бухгалтерської звітності підпорядкованими йому закладами освіти;

забезпечує затвердження кошторисів закладів освіти у порядку, визначеному законодавством;

здійснює контроль за фінансово – господарською діяльністю закладів освіти;

оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із закладів освіти Кетрисанівської сільської ради, та інші видатки у сфері освіти;

аналізує результати господарської діяльності підпорядкованих йому закладів освіти, готує пропозиції та за необхідності вживає заходів щодо підвищення ефективності їх функціонування;

здійснює поточний контроль за дотриманням установчих документів закладами освіти під час їхньої поточної діяльності;

надає та реалізує пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів у сфері освіти шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;

укладає строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти, обраних (призначених) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладів освіти. В разі відсутності керівників закладу освіти, укладає трудові договори з працівниками відповідних закладів освіти виконуючи функції представника власника;

розриває строкові договори (контракти) з керівниками закладів освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладів освіти. В разі відсутності керівників закладу освіти, розриває трудові договори з працівниками відповідних закладів освіти виконуючи функції представника власника;

збирає, узагальнює та виносить на розгляд виконавчого комітету Кетрисанівської сільської ради пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів;

сприяє повноцінній інтеграції у освітній процес дітей з обмеженими можливостями, в тому числі, через розвиток інклюзивних форм навчання, звертається до Кетрисанівської сільської ради із пропозиціями щодо задоволення освітніх запитів представників національних меншин;

сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

здійснює складення та подання державної статистичної звітності у обсягах, встановлених для місцевих органів управління освітою, за власною ініціативою або за дорученням виконавчого комітету Кетрисанівської сільської ради або Кетрисанівського сільського голови, збирає, аналізує та за необхідності подає на розгляд відповідних органів іншу інформацію, необхідну для реалізації повноважень у сфері освіти на території Кетрисанівської сільської ради;

забезпечує своєчасне складання та подання державної статистичної звітності уповноваженими працівниками підпорядкованих йому закладів освіти;

забезпечує виконання рішень Кетрисанівської сільської ради та її Виконавчого комітету, розпоряджень Кетрисанівського сільського голови з питань, віднесених до компетенції Відділу;

вивчає потреби і вносить пропозиції Виконавчому комітету Кетрисанівської сільської ради щодо заснування допустимих  у відповідних закладах освіти інституційних (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева) та індивідуальних (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронтаж, на робочому місці (на виробництві) форм навчання;

вивчає потреби щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує створення та функціонування мережі гуртків, сприяє розширенню діяльності на території ОТГ дитячих, молодіжних організацій, творчих об’єднань, спілок, товариств, координує діяльність закладів освіти та громадськості, пов’язану з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля;

координує роботу, спрямовану на науково – методичне забезпечення системи дошкільної, загальної  середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи у підпорядкованих йому закладах освіти;

формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчальної-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, координує забезпечення ними підпорядкованих йому закладів;

за запитами керівників закладів освіти сприяє участі дітей у Всеукраїнських конкурсах, фестивалях, літніх школах і таборах;

організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать  до компетенції Відділу;

організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період;

координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного режиму в закладах освіти та надає допомогу у проведенні відповідної роботи;

здійснює контроль за додержанням закладами освіти Кетрисанівської сільської ради Державного стандарту загальної середньої освіти, дотримання порядку видачі випускникам документів  про освіту, золотих та срібних медалей, похвальних листів та грамот, відповідністю освітніх послуг, які надаються закладами освіти.

погоджує формування класів у закладах Кетрисанівської сільської ради згідно із нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно – гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідності до поданих заяв про зарахування до закладу;

погоджує структуру навчального року, яка встановлюється закладом;

погоджує заходи прискореного навчання та навчання екстернатом (план яких розробляється закладом освіти відповідно до заяв, поданих батьками або особами, які їх замінюють);

погоджує рішення закладу про утворення класів з поглибленим вивченням предметів, класів (груп) з вечірньою (заочною, дистанційною) формою навчання, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами;

здійснює інші повноваження, що випливають з актів законодавства, актів органів місцевого самоврядування Кетрисанівської сільської об’єднаної територіальної громади та цього Положення.

 

4. Права Відділу

Відділ має право:

залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції педагогічних, науково-педагогічних працівників і фахівців;

вносити до Кетрисанівської сільської ради позиції щодо фінансування закладів освіти, брати участь у формуванні місцевого бюджету в частині освітньої галузі;

проводити експертну оцінку статутів закладів освіти Кетрисанівської сільської ради;

готувати проекти рішень освіти Кетрисанівської сільської ради про створення, реорганізацію та ліквідацію закладів освіти;

вносити пропозиції Кетрисанівському сільському голові щодо встановлення різних видів стимулювання та матеріального заохочення для забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти.

 

5. Керівництво Відділом та працівники

Керівником Відділу є його начальник, який є посадовою особою місцевого самоврядування і приймається на службу шляхом призначення Кетрисанівським сільським головою за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою законодавством, а в разі його відсутності, заступник начальника відділу освіти згідно посадових інструкцій. Начальник Відділу підзвітний і підконтрольний сільському голові Кетрисанівської сільської ради та заступнику сільського голови.

Начальник Відділу:

здійснює керівництво Відділом;

здійснює функціональний розподіл обов’язків між працівниками Відділу та розробляє посадові інструкції до посад;

здійснює планування роботи Відділу та забезпечує звітування про його роботу;

несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

діє без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;

видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності;

здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі;

надає пропозиції сільському голові щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників Відділу, які не є посадовими особами місцевого самоврядування;

здійснює контроль за веденням та зберіганням трудових книжок працівників Відділу та керівників закладів освіти;

здійснює інші повноваження та функції, передбачені посадовою інструкцією начальника Відділу.

Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Відділу.

 

6. Централізована бухгалтерія Відділу

Для організації бухгалтерського обліку, контролю за раціональним, економним використанням матеріальних і фінансових ресурсів, збереженням матеріальних цінностей в закладах освіти, ведення статистично-звітної роботи при Відділі утворюється централізована бухгалтерія як структурний підрозділ, який діє відповідно до Положення.

Централізована бухгалтерія – це структурний підрозділ, до штату якого входить головний бухгалтер, економіст та бухгалтери.

Централізована бухгалтерія забезпечує повний облік коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних із їх рухом. Централізована бухгалтерія забезпечує правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів до бюджету, внесків на державне соціальне страхування.

Головний бухгалтер здійснює добір за погодженням з начальником Відділу кандидатур на посаду працівників централізованої бухгалтерії, керує та безпосередньо відповідає за ведення обліку і звітності, оформлення фінансових документів та законність операцій працівниками централізованої бухгалтерії.

Централізована бухгалтерія проводить роботу із забезпечення суворого додержання штатної, фінансової, касової дисципліни, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачу їх у архів.

 

 

 

 

7. Група централізованого господарського обслуговування Відділу

Група централізованого господарського обслуговування є структурним підрозділом Відділу, до штату якого входить керівник групи, інженери, юрист, водії, прибиральниця, програміст.

Група централізованого господарського обслуговування здійснює централізоване господарське обслуговування відділу, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району.

Основними завданнями групи централізованого господарського обслуговування відділу є забезпечення закладів освіти навчально-наочними посібниками, навчальним обладнанням, інструментами, господарським  обладнанням, меблями, інвентарем, технологічним обладнанням та здійснення належного контролю за їх економним та раціональним використанням.

Здійснює контроль за експлуатацію будівель, об’єктів, опалювальних систем, водопостачання, котелень та газопроводів, систем електропостачання, які знаходяться на балансі відділу.

Група централізованого господарського обслуговування забезпечує контроль за виконанням відділом та закладами освіти району законів України та інших нормативно-правових документів з питань господарської діяльності та матеріально-технічного забезпечення.

Здійснює контроль за організацією регулярного підвезення учнів та створює належні умови для безперервного та безпечного перевезення шкільними автобусами відділу.

Група централізованого господарського обслуговування несе відповідальність за забезпечення якісного виконання покладених на неї завдань і функцій, правильний та чіткий порядок роботи, трудову і виконавську дисципліну.

Ступінь відповідальності працівників групи централізованого господарського обслуговування встановлюється посадовими інструкціями.

Структуру, чисельність та фонд заробітної плати на утримання працівників структурного підрозділу затверджує начальник відділу.

Група централізованого господарського обслуговування утримується за рахунок кошторису відділу.

Керівник групи централізованого господарського обслуговування:

координує роботу працівників групи з підготовки необхідної інформації, довідок, звітів, здійснює контроль та безпосередньо відповідає за її своєчасністю та якістю;

персонально відповідає за виконання покладених на структурний підрозділ завдань та здійснення нею своїх функцій;

аналізує стан роботи відділу та закладів освіти району з питань господарської діяльності, вносить корективи щодо її удосконалення;

координує роботу закладів освіти та групи централізованого господарського обслуговування з проведення ремонтних робіт у ході підготовки закладів освіти району до нового навчального року та опалювального сезону.

 

8. Фінансування діяльності Відділу

Відділ фінансується за рахунок коштів сільського бюджету, які передбачені на його утримання.

Джерелами фінансування Відділу є:

кошти сільського бюджету;

інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

Майно, яке знаходиться на балансі Відділу є комунальною власністю Кетрисанівської сільської ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу.

Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

 

9. Відповідальність

Працівники відділу несуть відповідальність за належне здійснення покладених на Відділ завдань та повноважень відповідно до своїх посадових інструкцій та цього Положення.

 

10. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Відділ може виконувати зазначені завдання і функції самостійно або разом з  іншими структурним підрозділами Кетрисанівської сільської ради та її  виконавчих органів, а у випадках, передбачених законодавством – з територіальними підрозділами органів державної виконавчої влади, державними органами, іншими юридичним особами, незалежно від форми власності, та фізичними особами.

 

11. Заключні положення

Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії Кетрисанівської сільської ради у встановленому законом порядку.

Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією Кетрисанівської сільської ради.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь